S0110013

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства


Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство

за ЄДРПОУ
Територія

за КАТОТТГ 1
Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ
Вид економічної діяльності

за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру:тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон


1. Баланс на
р.
Форма № 1-м    Код за ДКУД   1801006
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Необоротні активи


Нематеріальні активи1000
Первісна вартість1001
Накопичена амортизація1002
(
)
(
)
Незавершені капітальні інвестиції1005
Основні засоби:1010
первісна вартість1011
знос1012
(
)
(
)
Довгострокові біологічні активи1020
Довгострокові фінансові інвестиції1030
Інші необоротні активи1090
Усього за розділом І1095
II. Оборотні активи


Запаси:1100
у тому числі готова продукція1103
Поточні біологічні активи1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом1135
у тому числі з податку на прибуток1136
Інша поточна дебіторська заборгованість1155
Поточні фінансові інвестиції1160
Гроші та їх еквіваленти1165
Витрати майбутніх періодів1170
Інші оборотні активи1190
Усього за розділом II1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200
Баланс1300

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал


Зареєстрований (пайовий) капітал1400
Додатковий капітал1410
Резервний капітал1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420
Неоплачений капітал1425
(
)
(
)
Усього за розділом І1495
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення1595
III. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків1600
Поточна кредиторська заборгованість за:


довгостроковими зобов’язаннями1610
товари, роботи, послуги1615
розрахунками з бюджетом1620
у тому числі з податку на прибуток1621
розрахунками зі страхування1625
розрахунками з оплати праці1630
Доходи майбутніх періодів1665
Інші поточні зобов’язання1690
Усього за розділом III1695
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700
Баланс1900

2. Звіт про фінансові результати
за
р.
Форма № 2-м    Код за ДКУД   1801007
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000
Інші операційні доходи2120
Інші доходи2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)2280
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050
(
)
(
)
Інші операційні витрати2180
(
)
(
)
Інші витрати2270
(
)
(
)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)2285
(
)
(
)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)2290
Податок на прибуток2300
(
)
(
)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)2350

Керівник
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
(підпис)
(ініціали, прізвище)


1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад